តើអ្នកចង់ជជែកកំសាន្តជាភាសាជប៉ុនជាមួយនិស្សិតដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?

នេះជាឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងរៀនភាសាជប៉ុន ឬអ្នកដែលមានចង់យល់ដឹងពីវប្បធម៌ ឬចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងជប៉ុន!

លើកទឹកចិត្តជាមួយសិស្ស និស្សិតរៀនភាសាជប៉ុន!  

អញ្ជើញចូលរួមដោយសេរី និងសូមចុះឈ្មោះនៅតុព័ត៌មានរបស់CJCC ក្នុងម៉ោងធ្វើការ។

Chat talk

CJCC Mentoring Service

Mentoring Service by Japanese Experts (Deadline: 17 Aug 2018)

Background

The mentoring service is organized by Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC) to intentionally assist organizations by providing both theory and practical knowledge of management through Japanese experts dispatched from Japan by JICA for Cambodian small and medium-sized enterprises (SMEs). It aims to create, manage, and sustain the current and future successful businesses.

 

Eligible applicants

 • Cambodian small and medium-sized enterprises (SMEs) who wish to create, manage, and sustain the current and future successful business;
 • Having the strong commitment to the end of the process;
 • Being willing to implement the agreed points between mentor and companies;
 • Being willing to share all relevant document required by CJCC and mentor.

Benefits:

 • The company will receive 5 months period of mentoring service (Early Sep 2018 - late Mar 2019);
 • The company will gain more knowledge of Japanese Style Management;
 • The company will be able to find the solution to the current issue(s);
 • The company will have a strong support from CJCC; and
 • The company will have an opportunity for business matching

Process:

 • The application form needs to be submitted to CJCC by 17 Aug 2018
 • 3 to 5 Companies will be selected by a mentoring service committee by 23 Aug 2018
 • Schedule for company visiting and mentoring will be released by 24 Aug 2018

Service Fees:

 • Option 1 ($150)
  • Three sessions of mentoring service
  • One seat for the business training course by JICA Expert
 • Option 2 ($300)
  • Four sessions of mentoring service
  • One seat for the business training course by JICA Expert
  • One seat for the training course by the local lecturer
  • Two follow-up activities every three months

Contact Address: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel: 099 918 191/ 098 333 033/ 077 801 005

Download Application Form
Page 1 of 2

Service Hours

Monday - Sunday
(8:00 - 17:00 - Closed on national holidays)

Library: 8:00 - 18:00
(Closed on every other Wednesday)

Hall & Seminar Room: 7:30 - 20:30
(Lunch Break: 11:30 - 13:30)

Contact us

Cambodia-Japan Cooperation Center
The Royal University of Phnom Penh, Russian Confederation Blvd., Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia. P.O. Box 1290.

Connect with us

We are on Social Networks. Follow us & get in touch.