ថ្នាក់ភាសាជប៉ុន និងវប្បធម៌លើកទី១០

第10 回JF 文化日本語講座

បុណ្យចូលឆ្នាំជប៉ុន

日本のお正月

តោះសាកល្បងគូររូប និងសរសេរកាតជូនពរចូលឆ្នាំថ្មី

年賀状をかこう

Date: 23 December 2017 | Time: 9:30 - 11:30 Venue: CJCC | Condition: Can write hirigana. Fee: 1USD | Seat: 30 people Registration: CJCC

Deadline: 19 December 2017 Note: Please bring pencil, pen color and tools for drawing.

Writing New Year Card 2018

Service Hours

Monday - Sunday
(8:00 - 17:00 - Closed on national holidays)

Library: 8:00 - 18:00
(Closed on every other Wednesday)

Hall & Seminar Room: 7:30 - 20:30
(Lunch Break: 11:30 - 13:30)

Contact us

Cambodia-Japan Cooperation Center
The Royal University of Phnom Penh, Russian Confederation Blvd., Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia. P.O. Box 1290.

Connect with us

We are on Social Networks. Follow us & get in touch.