តើអ្នកចង់ជជែកកំសាន្តជាភាសាជប៉ុនជាមួយនិស្សិតដែលមកពីប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេ?

នេះជាឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងរៀនភាសាជប៉ុន ឬអ្នកដែលមានចង់យល់ដឹងពីវប្បធម៌ ឬចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងជប៉ុន!

លើកទឹកចិត្តជាមួយសិស្ស និស្សិតរៀនភាសាជប៉ុន!  

អញ្ជើញចូលរួមដោយសេរី និងសូមចុះឈ្មោះនៅតុព័ត៌មានរបស់CJCC ក្នុងម៉ោងធ្វើការ។

Chat talk

Service Hours

Monday - Sunday
(8:00 - 17:00 - Closed on national holidays)

Library: 8:00 - 18:00
(Closed on every other Wednesday)

Hall & Seminar Room: 7:30 - 20:30
(Lunch Break: 11:30 - 13:30)

Contact us

Cambodia-Japan Cooperation Center
The Royal University of Phnom Penh, Russian Confederation Blvd., Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia. P.O. Box 1290.

Connect with us

We are on Social Networks. Follow us & get in touch.