ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់និងទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាលប្រទេសផ្សេងៗទៅលើគុណភាពការគ្រប់គ្រងរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅ។

តើអ្នកចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការងាររបស់ជនជាតិជប៉ុនដើម្បីផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកបច្ចុប្បន្នដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់អភិវឌ្ឍគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យអោយកាន់តែប្រសើរឡើងដែរឬទេ?

សូមចូលរួមវគ្គសិក្សានៅCJCC ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមអោយកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនៃការធ្វើការជាមួយជនជាតិជប៉ុននិងអនុវត្តលើ5S & Kaizen, PDCA, HO-Ren-Soដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៃការងារប្រចាំថ្ងៃ
វគ្គសិក្សានេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី១៩ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨

ចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ដ្ងៃទី១៨ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨។

jms

Service Hours

Monday - Sunday
(8:00 - 17:00 - Closed on national holidays)

Library: 8:00 - 18:00
(Closed on every other Wednesday)

Hall & Seminar Room: 7:30 - 20:30
(Lunch Break: 11:30 - 13:30)

Contact us

Cambodia-Japan Cooperation Center
The Royal University of Phnom Penh, Russian Confederation Blvd., Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia. P.O. Box 1290.

Connect with us

We are on Social Networks. Follow us & get in touch.